Privacyverklaring

 

Verrassend Marion is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Verrassend Marion vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt daarom alleen gegevens die nodig zijn voor het (verbeteren van) onze dienstverlening aan jou. 

 

Heb je vragen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met mij op: 

Marion Tijsen 

0648324540 

[email protected] 

www.verrassendmarion.nl 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt 

Verrassend Marion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Emailadres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op www.verrassendmarion.nl aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch 
 • Gegevens over jouw activiteiten op www.verrassendmarion.nl 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Verrassend Marion heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Als je www.verrassendmarion.nl bezoekt, lid wordt van de nieuwsbrief, een account aanmaakt, contact opneemt via het contactformulier, telefonisch of via email, of een dienst afneemt, verwerkt 

Verrassend Marion je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het toesturen van de nieuwsbrief en/of aanbiedingen 
 • Je te kunnen bellen, emailen of berichten te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • Om onze website te analyseren en daarmee de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 

 

 

Hoe lang worden je gegevens bewaar

Verrassend Marion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van twee jaar, zodat klanten die nogmaals van diensten gebruik willen maken, deze niet opnieuw hoeven te verstrekken. Mocht je willen dat de gegevens eerder worden verwijderd, dan kun je daarover natuurlijk altijd contact opnemen. 

Voor gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsadministratie houden we de wettelijk bewaartermijn van 7 jaar aan. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Verrassend Marion verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verrassend Marion en heb je het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Mocht je een klacht hebben, dan waarderen we het enorm als je contact opneemt om je klacht te bespreken. We zoeken altijd samen naar een oplossing. 

Verrassend Marion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Beveiliging van je persoonsgegevens 

Verrassend Marion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected] 

 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Dit privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Als deze wijzigingen serieuze gevolgen hebben voor de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan stellen we je hiervan per email op de hoogte. Het meest actuele privacybeleid staat altijd op www.verrassendmarion.nl 

 

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 20 maart 2021. 

 

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.