Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

a. Verrassend Marion: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Verrassend Marion gevestigd aan de Nieuwenhoven 11 te Anna Paulowna, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ………..; 

b. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Verrassend Marion de overeenkomst is aangegaan; 

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Verrassend Marion en de klant. 


Artikel 2. Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Verrassend Marion en de klant. 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Verrassend Marion voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de email zijn overeengekomen. 

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Verrassend Marion worden vervangen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.6. Indien Verrassend Marion niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verrassend Marion in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 


Artikel 3. Aanbod 

3.1. Ieder aanbod van Verrassend Marion is vrijblijvend. 

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in overeenkomsten, offertes en emailberichten van Verrassend Marion binden Verrassend Marion niet. 


Artikel 4. Kennismakingsgesprek, totstandkoming van de overeenkomst en looptijd 

4.1. Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt met de klant een afspraak gemaakt voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek om de wensen en behoeften van de klant te bespreken. Na dit gesprek stuurt Verrassend Marion de klant per email een voorstel met een schatting van het aantal sessies dat nodig is om het organizing project van de klant te kunnen afronden. Besluit de klant om van de diensten van Verrassend Marion gebruik te maken, dan stuurt Verrassend Marion de klant via de email de overeenkomst met het door de klant gekozen aantal sessies (en eventuele reis- en parkeerkosten). 

4.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verrassend Marion de opdrachtbevestiging per email naar de klant heeft verzonden. 

4.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het aantal sessies dat de klant heeft afgenomen en deze eindigt van rechtswege na afloop van de (laatste) sessie. Verrassend Marion hanteert geen uiterste termijn waarbinnen de afspraken voor de sessies, die binnen het afgenomen pakket vallen, gemaakt dienen te worden. 


Artikel 5. Prijzen 

5.1. Alle prijzen zijn in euro’s. De prijzen staan vermeld op de website en zijn vrijgesteld van btw o.g.v. artikel 25 Wet OB. 

5.2. De klant is de prijs aan Verrassend Marion verschuldigd die in de overeenkomst staat. Duidelijke fouten in de prijsopgave kan Verrassend Marion, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, corrigeren. 

5.3. Wordt een opdracht uitgevoerd in een gebied met betaald parkeren, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de klant. 


Artikel 6. Betaling 

6.1. Indien de klant Verrassend Marion een opdracht heeft gegeven voor een losse organizing sessie, dan betaalt de klant die sessie direct na afloop. Indien gewenst, kan Verrassend Marion de klant een kopiefactuur per email toesturen. 

6.2. Bij de afname van meerdere sessies of een pakket betaalt de klant het volledige bedrag van het betreffende pakket voor aanvang van de eerste sessie. Dit garandeert de bijbehorende pakketkorting. 

6.3. De kosten van de pakketten worden niet gerestitueerd. 


Artikel 7. Aanschaf materialen en overige kosten 

Als de klant gebruik wil maken van de service van Verrassend Marion  om voor de klant organizing en/of styling materialen te kopen, zal dit in onderling overleg gaan. Daarnaast is het mogelijk dat Verrassend Marion in opdracht van de klant overige kosten maakt. Heeft de klant een keuze gemaakt van de aan te schaffen materialen en/of indien overige kosten in opdracht van de klant zijn gemaakt en schiet Verrassend Marion de kosten hiervan voor, dan zal de klant de kosten hiervoor bij de eerstvolgende sessie voldoen. 


Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst 

8.1. Verrassend Marion zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. 

8.2. Verrassend Marion heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat Verrassend Marion geen garanties kan geven over het resultaat van de werkzaamheden. 

8.3. Het is de verantwoordelijkheid van Verrassend Marion om de situatie van de klant te analyseren en de klant te helpen veranderingen daarin aan te brengen om de doelen van de klant te behalen. Maar de klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het resultaat bij het toepassen van de adviezen die Verrassend Marion aan de klant geeft. 

8.4. Verrassend Marion zal nooit spullen van de klant weggooien zonder toestemming van de klant. Verrassend Marion helpt de klant om daarover beslissingen te nemen, maar de uiteindelijke beslissing neemt de klant zelf. Dus als opdrachtgever is de klant verantwoordelijk voor enige verlies of schade die voortvloeit uit het weggooien of vernietigen van papieren of spullen. Tevens neemt de klant de beslissing over de bestemming van de spullen die de klant wenst weg te doen. 

8.5. Verrassend Marion zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

8.6. Indien Verrassend Marion een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen. 

 

Artikel 9. Zelfstandig ondernemerschap 

9.1. Verrassend Marion verklaart de werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf. 

9.2. Verrassend Marion is vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd en doet dit naar eigen inzicht, zonder ondergeschikt te zijn aan de klant. 


Artikel 10. Verplichtingen van de klant 

10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes waarvan Verrassend Marion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. 

10.2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Verrassend Marion onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren. 

10.3. De klant vrijwaart Verrassend Marion voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. 

10.4. De klant is gehouden Verrassend Marion direct te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 


Artikel 11. Verplaatsen van een afspraak

11.1. Verrassend Marion heeft het recht een gemaakte afspraak te verplaatsen indien zij, bijvoorbeeld wegens ziekte of familieomstandigheden, verhinderd is. De klant wordt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 


Artikel 12. Wijzigen van de overeenkomst 

12.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

12.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal Verrassend Marion de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten. 


Artikel 13. Incassokosten 

Indien de klant niet op tijd betaalt, dan stuurt Verrassend Marion de klant een betalingsherinnering. Geeft de klant geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan kan Verrassend Marion de vordering uit handen geven. In een dergelijk geval worden overeenkomstig de Wet Incassokosten de buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening gebracht. 


Artikel 14. Klachten

14.1. Verrassend Marion streeft naar 100% klanttevredenheid. Mocht de klant toch ontevreden zijn, dan ontvangt Verrassend Marion graag eerst een schriftelijk bericht, waarin de klant de redenen aangeeft waarom de klant ontevreden is. Verrassend Marion zal dan binnen een redelijke termijn tijdens een kosteloze sessie (van een nader te bepalen duur) de nodige aanpassingen maken. 

14.2. De klant dient klachten te sturen direct of uiterlijk binnen 5 werkdagen na de sessie. Dit kan per post of email. Gebeurt dit niet binnen 5 werkdagen, dan gaat de klant akkoord met het afgeronde werk. 

14.3. Mocht de klant nog steeds ontevreden zijn nadat Verrassend Marion terug is geweest om de punten op te lossen die de klant in haar klacht had uiteengezet, dan zal Verrassend Marion de klant het resterend aantal sessies van het afgenomen pakket (indien van toepassing) terugbetalen. 


Artikel 15. Ontbinding en opschorting 

15.1. Verrassend Marion is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is. 

15.2. Verrassend Marion is bovendien bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden geëist dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

15.3. Indien Verrassend Marion na het sluiten van de overeenkomst gegronde reden heeft te vermoeden dat de klant haar (financiële) verplichtingen niet nakomt of kan nakomen, dan heeft Verrassend Marion het recht haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden. 


Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring 

16.1. Verrassend Marion kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 

a.  een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en dus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18; 

b.  enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. 

16.2. Verrassend Marion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verrassend Marion is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

16.3. Verrassend Marion is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die de klant, al dan niet in overleg met Verrassend Marion, heeft genomen. De klant blijft altijd verantwoordelijk voor de keuzes die de klant maakt. Tevens erkent de klant dat Verrassend Marion niet aansprakelijk is voor gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving. 

16.4. Indien Verrassend Marion aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Verrassend Marion beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Verrassend Marion gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Verrassend Marion beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

16.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verrassend Marion. 

16.6. Als voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk (per post of email) aan Verrassend Marion heeft gemeld. 

16.7. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Verrassend Marion. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering. 


Artikel 17. Overmacht 

17.1. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid van de natuurlijke persoon die namens Verrassend Marion de overeenkomst uitvoert; weersomstandigheden; verkeersbelemmering; rellen; diefstal; overheidsmaatregelen; brand. 

17.2. Indien een periode van overmacht langer duurt dan zes maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder dat daardoor enige recht op schadevergoeding ontstaat. 

 

Artikel 18. Geheimhouding en privacy 

18.1. Verrassend Marion zal al de gegevens van de klant en informatie verstrekt door de klant vertrouwelijk behandelen. 

18.2. Indien Verrassend Marion - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Verrassend Marion zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verrassend Marion niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 

18.3. Verrassend Marion verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring die op de website staat. 


Artikel 19. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter 

19.1. Als partijen een conflict hebben, is dit erg vervelend maar gaan partijen eerst op zoek naar een oplossing. 

19.2. Op elke overeenkomst tussen Verrassend Marion en de klant en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

19.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Verrassend Marion worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verrassend Marion gevestigd is. De klant zijnde een particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Verrassend Marion schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.